معرفی محصول
ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های پرستاری و تعیین آسیب های شغلی کادر پرستاری
ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های پرستاری و تعیین آسیب های شغلی کادر پرستاری
ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های پرستاری و تعیین آسیب های شغلی کادر پرستاری
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های پرستاری و تعیین آسیب های شغلی کادر پرستاری