معرفی محصول
ارزيابي عملكرد سيستمهاي بيوفيلتراسيون براي حذف تولوئن وزايلين از جريان گازهاي آلوده
ارزيابي عملكرد سيستمهاي بيوفيلتراسيون براي حذف تولوئن وزايلين از جريان گازهاي آلوده
ارزيابي عملكرد سيستمهاي بيوفيلتراسيون براي حذف تولوئن وزايلين از جريان گازهاي آلوده
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ارزيابي عملكرد سيستمهاي بيوفيلتراسيون براي حذف تولوئن وزايلين از جريان گازهاي آلوده