معرفی محصول
بررسي وضعيت محيطي منطقه ساغند از نظر ميزان مواد راديواكتيو
بررسي وضعيت محيطي منطقه ساغند از نظر ميزان مواد راديواكتيو
بررسي وضعيت محيطي منطقه ساغند از نظر ميزان مواد راديواكتيو
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي وضعيت محيطي منطقه ساغند از نظر ميزان مواد راديواكتيو