معرفی محصول
تأثیر خشك‏سالي و کمبود منابع آبی بر اقتصاد روستاییان
تأثیر خشك‏سالي و کمبود منابع آبی بر اقتصاد روستاییان
تأثیر خشك‏سالي و کمبود منابع آبی بر اقتصاد روستاییان و کاهش درآمد خانوار روستایی مطالعه موردی: شهرستان گناباد سجاد کیانی، حسن نیکبخت ‏ثانی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
تأثیر خشك‏سالي و کمبود منابع آبی بر اقتصاد روستاییان و کاهش درآمد خانوار روستایی مطالعه موردی: شهرستان گناباد سجاد کیانی، حسن نیکبخت ‏ثانی