معرفی محصول
آزمون وابستگی فضایی بین درآمد سرانه و آلودگی سرانه آب در منا
آزمون وابستگی فضایی بین درآمد سرانه و آلودگی سرانه آب در منا
آزمون وابستگی فضایی بین درآمد سرانه و آلودگی سرانه آب در کشورهای منطقه منا (رهیافت اقتصاد سنجی فضایی مختلط) مجید فشاری، نیر قمری
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
آزمون وابستگی فضایی بین درآمد سرانه و آلودگی سرانه آب در کشورهای منطقه منا (رهیافت اقتصاد سنجی فضایی مختلط) مجید فشاری، نیر قمری