معرفی محصول
Wastewater Purification Aerobic Granulation in Sequencing Batch Reactors
Wastewater Purification Aerobic Granulation in Sequencing Batch Reactors
Yu Liu - Wastewater Purification: Aerobic Granulation in Sequencing Batch Reactors CRC | 2007 | ISBN: 1420053671 | Pages: 336 | PDF | 12 MB
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
Yu Liu - Wastewater Purification: Aerobic Granulation in Sequencing Batch Reactors CRC | 2007 | ISBN: 1420053671 | Pages: 336 | PDF | 12 MB