معرفی محصول
Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies
Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies
Nicholas P Cheremisinoff Consulting Engineer, \\"Handbook of Water and Wastewater TreatmentTechnologies\\" Butterworth-Heinemann | 2002 | ISBN: 0750674989 | 576 pages | PDF | 16 MB
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
Nicholas P Cheremisinoff Consulting Engineer, \\"Handbook of Water and Wastewater TreatmentTechnologies\\" Butterworth-Heinemann | 2002 | ISBN: 0750674989 | 576 pages | PDF | 16 MB