معرفی محصول
مطالعه تاثیر زمان شیفت بر اعمال نا ایمن پرستاران بخشها و شیفت های مختلف در یک بیمارستان دولتی
مطالعه تاثیر زمان شیفت بر اعمال نا ایمن پرستاران بخشها و شیفت های مختلف در یک بیمارستان دولتی
مطالعه تاثیر زمان شیفت بر اعمال نا ایمن پرستاران بخشها و شیفت های مختلف در یک بیمارستان دولتی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
مطالعه تاثیر زمان شیفت بر اعمال نا ایمن پرستاران بخشها و شیفت های مختلف در یک بیمارستان دولتی