معرفی محصول
ارتباط بین میزان استرس شغلی و اختلالات اسکلتی عضلانی بر اساس ساعت و نوع نوبت کاری کارکنان بیمارستان مدرس
ارتباط بین میزان استرس شغلی و اختلالات اسکلتی عضلانی بر اساس ساعت و نوع نوبت کاری کارکنان بیمارستان مدرس
ارتباط بین میزان استرس شغلی و اختلالات اسکلتی عضلانی بر اساس ساعت و نوع نوبت کاری کارکنان بیمارستان مدرس
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ارتباط بین میزان استرس شغلی و اختلالات اسکلتی عضلانی بر اساس ساعت و نوع نوبت کاری کارکنان بیمارستان مدرس